CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KHU MANHATTAN

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
KHU MANHATTAN – DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA
—– Tháng 03/2018 —–

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/3/2018 đến khi có chính sách mới thay thế.

2.Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Biệt thự (BT) Khu Manhattan dự án Vinhomes Imperia

II.    TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

1.Áp dụng cho các căn Giai đoạn 1 (từ MHT02-01 đến MHT09-12B)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc – Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) (03/2018) 300.000.000 đồng/căn
 

 

 

Lần 1: Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC.

15% giá bán BT (gồm VAT) vào HĐMB (đã bao gồm khoản đặt cọc)

05% giá bán BT (không gồm VAT) – vào TTĐC

(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán BT (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày Chủ đầu tư (“CĐT”) nhận được khoản  tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với BT (“GCN”) hoặc khi KH tự làm thủ  tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) theo quy định pháp luật cho phần lãi này)

Lần 2: 20/4/2018 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 3: 22/05/2018 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 4: 20/07/2018 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 5: 20/09/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao BT của CĐT (dự kiến Tháng 11/2018) 25% giá bán BT (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán BT
Lần 7: Theo thông báo của CĐT khi BT được cấp GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN 05% giá bán BT (không gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC

 

III. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI MUA TỪ 02 CĂN TRỞ LÊN

KH và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi căn mua mới từ ngày 18/12/2017 được chiết khấu 1% vào giá bán BT (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

 

VI.    CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.Chính sách Hỗ trợ lãi suất (HTLS) (**)

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán BT (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán BT (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giải

ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 20/03/2020

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân

đầu tiên của ngân hàng)

Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian

HTLS

0%

(**): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

2.   Tiến độ giải ngân

Tiến độ Thanh toán dành cho khách hàng VV NH
 

Các căn Giai đoạn 1

Các căn Giai đoạn 2 KH giải ngân Ngân hàng giải ngân  

Hỗ trợ của CĐT

Các căn

Giai đoạn 1

Các căn

Giai đoạn 2

Lần 1: Ký HĐMB –

Trong   vòng

10 ngày kể từ ngày ký TTĐC

Lần 1: Ký HĐMB (dự

kiến tháng 04/2018)

15% giá bán BT (gồm VAT) (đã bao gồm khoản đặt cọc)

05% giá bán BT (không gồm VAT) – vào TTĐC

30% giá bán BT (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)

05% giá bán BT (không gồm VAT) – vào TTĐC

(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán BT (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN theo quy định pháp luật cho phần lãi này)
Lần 3: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB 65%      giá

bán        BT (gồm VAT)

(***)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo

mục VI.1

Lần 4: Theo thông báo

nhận bàn giao nhà (Dự kiến tháng 11/2018)

15%    giá    bán    BT (gồm VAT)    + VAT

của 05% giá bán BT

VAT của 05% giá bán BT
Lần 5: Theo thông báo

của CĐT khi BT được cấp GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN

05% giá bán BT (không gồm VAT) – khấu trừ

từ giá trị TTĐC

(***) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

 

3.KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị BT (không gồm VAT)

 Lưu ý: KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB

VII.   CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ

1.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từng đợt đầy đủ bằng vốn tự có (“VTC”) (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

2.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 100% giá trị BT (đã bao gồm VAT) bằng VTC (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng:

  • Mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn cho 95% giá trị BT (đã bao gồm VAT) + VAT của 05% giá trị BT, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.
  • Mức lãi suất 9.5%/năm cho 05% giá trị BT (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC, KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

Lưu ý: Đối với khách hàng là người nước ngoài chỉ được thanh toán trước hạn bằng VTC đến 70% giá trị BT (gồm VAT) và được nhận mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên khoản tiền thanh toán và số tiền thanh toán trước hạn (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.